PRODUCTS
  เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่
-----------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ DIGI : DI-81
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ DIGI : DI-620 / 620P
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ DI-166
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ IQ-480
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ IQ-320I
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ T32XW
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ Defender : T31P
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ GK-Series
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ AE-Series (Waterproof Indicator)
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ BWS-Series (Waterproof Indicator)
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ BW-Series
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ AWENUE : AWPT (Indicator Built-in Printer)
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ PT-10 (Indicator Built-in Printer)
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ PM-02 (เครื่องชั่งรถบรรทุก ( Truck Scale ))

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×