PRODUCTS

เครื่องชั่งรถบรรทุก
-----------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต ขนาด 3x18เมตร 100 ตัน
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต แบบซีชาแนล ขนาด3x18เมตร 80 ตัน
Item No : โหลดเซลล์ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยโครงสร้างเหล็กทั้งชุด ขนาด 3x18 เมตร 100 ตัน
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบเสมอพื้นหน้าคอนกรีต พิกัด 80 ตัน ขนาด 3x18 เมตร
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบเสมอพื้น หน้าคอนกรีต ขนาด 3x9 เมตร พิกัด 50 ตัน
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าปูน 3x18เมตร 60 ตัน
Item No : โหลดเซลล์ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต เหล็กซีขาแนล ขนาด 3x9 เมตร 50 ตัน
Item No : โหลดเซลล์ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต ขนาด 3x9 เมตร 50 ตัน
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าเหล็ก ขนาด 3x9 เมตร 50 ตัน
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบเสมอพื้น หน้าคอนกรีต ขนาด 3x18 เมตร 80 ตัน
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต ขนาด 3x16 เมตร 60 ตัน
Item No : โหลดเซลล์ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบลอยหน้าคอนกรีต ขนาด 3x9 เมตร 50 ตัน

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×