PRODUCTS
   เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ
-----------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ DIGI : DS-425 / DS-425P
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ DIGI : DS-673
Nomal Price : 8,000.00 บาท/
Price : 5,500.00 บาท/
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ DIGI : DS-708
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ADAM : WBW
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ADAM : LBH Series
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ PWH Series
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ Equipoise EQ-Series
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ AWM
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ CDR
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ OHAUS : Valor
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ OHAUS : Navigator / NVL20000/2
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ OHAUS : Navigator / NVL16000/2
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ OHAUS : Navigator / NVL2101/2
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ TSCALE : QHW-Series
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ TSCALE : QHW-Series
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ TSCALE : JWP / JWP+
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ TANITA : KD-200
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FEJ-A
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ ACS- WS- Series

บริษัท เดอะ สเกล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

967/112 ซอย36 ถ.รังสิต-นครนายก 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2549-7912

แฟ็กซ์ : 0-2549-7911 

 
เว็บสำเร็จรูป
×